Belangrijke nieuwe ontwikkeling door de partners Smartpolymers, Innovizie en Elbo Technics binnen het PROFIX project.

2 December 2022

Het PROFIX-team ontwikkelde een spuitgietmatrijs waarvan de holtevormende delen van een implantaat door 3D-printing kunnen worden geproduceerd.

Binnen het Profix project wordt gewerkt aan het 3D printen van gepersonaliseerde implantaten. De eerste voorbeelden die gebruikt zijn voor een kadaverstudie zijn het afgelopen half jaar geleverd aan het 3D lab van het UMCG. Een groot nadeel van 3D geprinte implantaten zijn de nogal ruwe oppervlakte structuur en het feit dat de implantaten middels laagjes opgebouwd worden. De sterkte van de geproduceerde implantaten hangt sterk af van de laag op laag hechting van het PEEK materiaal. Binnen de vakliteratuur is bekend dat deze sterkte op 30 to 60 % van de waarden ligt die middels de spuitgiettechnologie bereikt kan worden. Mede op basis van deze ervaringen uit de literatuur hebben wij het idee gehad niet de implantaten zelf te fabriceren middels 3D printen maar in plaats hiervan een spuitgietmatrijs te ontwikkelen waarvan de holtevormende delen geproduceerd kunnen worden middels 3D printen. Dit idee is de afgelopen periode nader uitgewerkt middels het maken van een cassette matrijs waarin 3D geprinte cassettes geplaatst kunnen worden met daarin de negatieve vorm van de implantaten.

Elbo Technics is een ISO13485 gecertificeerd bedrijf dat is ingericht op het spuitgieten van medische producten, aldaar zijn de implantaten gespuitgiet waarvan het resultaat te zijn is op bijgaande foto’s. Naast optimale mechanische eigenschappen hebben deze implantaten ook een geoptimaliseerd oppervlak wat veel minder ruw is dan de 3D geprinte versies. Met deze technologie is het mogelijk binnen enkele werkdagen een gepersonaliseerd implantaat te fabriceren. Bijkomend voordeel is dat middels deze technologie het standaard is enkele producten te produceren binnen dezelfde tijd. Daar deze producten identiek aan elkaar zijn kan er naast een product voor het implanteren een identiek implantaat geleverd worden als voor de kwaliteitsbewaking.

Meer info hier.

Injection molded implants delivered by the PROFIX team.

An important new development has been made by the partners Smartpolymers, Innovizie and Elbo Technics within the PROFIX project.

Within the Profix project, work is being done on 3D printing personalized implants. The first examples used for a cadaver study have been delivered to the 3D lab of the UMCG in the past six months. A major disadvantage of 3D printed implants are the rather rough surface structure and the fact that the implants are built up through layers. The strength of the implants produced strongly depends on the layer-to-layer adhesion of the PEEK material. Within the professional literature it is known that this strength lies at 30 to 60% of the values that can be achieved through injection molding technology. Partly based on these experiences in the literature, we had the idea not to manufacture the implants themselves using 3D printing, but instead to develop an injection mold whose cavity-forming parts can be produced using 3D printing. This idea has been further developed over the past period by making a cassette mould into which 3D printed cassettes containing the negative shape of the implants can be inserted.

Elbo Technics is an ISO13485 certified company equipped for injection molding of medical products, where the implants were injection molded, the result of which is shown in the accompanying photos. In addition to optimal mechanical properties, these implants also have an optimized surface which is much less rough than the 3D printed versions. With this technology it is possible to manufacture a personalized implant within a few working days. An additional advantage is that through this technology it is standard to produce several products within the same time. Since these products are identical to each other, an identical implant can be delivered in addition to a product for implantation as for quality assurance.

More information are available here.