Personalised Implants kreeg een GO-beslissing!

28 april 2022

De voortzetting van het PI-ecosysteem tot april 2023 is goedgekeurd door het SNN.

Geweldig nieuws om deze maand april te delen! De voortzetting van het PI-ecosysteem tot april 2023 is goedgekeurd door SNN.

” Naar aanleiding hiervan kunnen wij u meedelen dat er een ‘GO’ is afgegeven. Wij zien graag dat u het project voortzet en zullen daarom de subsidierelatie voortzetten”, aldus de brief van SNN.

Afgelopen februari heeft het PI Ecosysteem een tussenrapportage ingediend over de eerste twee jaar van het ecosysteem (2019-2021). Het rapport schetste de voortgang en resultaten van het ecosysteem en de innovatieprojecten. Ook hebben we gerapporteerd over de verplichtingen die zijn opgelegd door subsidieverstrekker SNN. Uit deze rapportage en de daaropvolgende bespreking met de Expertcommissie van SNN bleek dat het ecosysteem op koers ligt en aan de subsidieverplichtingen heeft voldaan. Als suggestie gaf de Expertcommissie ons mee om voor de resterende maanden van de subsidieperiode te focussen op het belang van uitbreiding van de samenwerking met andere regionale ziekenhuizen en op de aanpak voor voortzetting van de incubatorfunctie in het veld na afloop van de subsidie.

Het ecosysteem kan in ieder geval worden voortgetzet tot het einde van het Open Innovatieprogramma in april 2023.

We zijn erg blij met dit nieuws en hopen samen met al onze regionale partners van de innovatieprojecten nog vele mooie resultaten te boeken!

The Personalised Implants ecosystem received a GO-decision!

Great news to share this April!The continuation of the PI-ecosystem until April 2023 has been approved by SNN.

“As a result, we can inform you that a ‘GO’ has been issued. We would like to see you continue the project and will therefore continue the grant relationship,” says the letter from SNN.

Last February, the PI Ecosystem delivered an interim report about the first two years of the ecosystem (2019-2021). The report outlined the progress and results of the ecosystem and the innovation projects. We also reported on the obligations imposed by subsidy provider SNN.
SNN’s Expert Committee advices us to focus on the importance of enlarging the cooperation with other regional hospitals and on the approach for continuation of the incubator function in the field after the subsidy is over. The ecosystem is on course and met the subsidy obligations. This means that we can continue the ecosystem until the end of the Open Innovation Program, April 2023.

We are very happy with this news and hope to achieve many more great results together with all our regional partners of the innovation projects!